O PROJEKCIE „ZAKRĘCENI NA KULTURĘ”

Wołowski Ośrodek Kultury realizuje projekt „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”, którego celem jest nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną poprzez identyfikację, odkrywanie i rozwijanie talentów, potencjału i kapitału kulturowego oraz wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych podejmowanych przez mieszkańców Gminy Wołów.

Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017 pn. : ZAKRĘCENI NA KULTURĘ” dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Badania i diagnoza

Program składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje : spotkania przedstawiające założenia projektu, warsztaty badawcze oraz konsultacje społeczne umożliwiające przeprowadzenie diagnozy, szkolenie
z pisania projektów dla przyszłych wnioskodawców, wyłonienie lokalnych liderów oraz ogłoszenie konkursu ofert i wybór od 3 do 7 inicjatyw oddolnych, które będą realizowane w ramach programu.

Przeprowadzenie diagnozy ma pomóc w lepszym rozumieniu aspiracji i oczekiwań kulturalnych mieszkańców, a samo działanie ma umożliwić zrealizowanie pomysłów, inicjatyw oddolnych mieszkańców Gminy Wołów, które dotychczas nie zostały zrealizowane.

Na przeprowadzenie tej części zadania  Wołowski Ośrodek Kultury otrzyma dofinansowanie w kwocie 8.000,- złotych brutto.

Pobudzenie aktywności społecznej

Druga część projektu to realizacja wyłonionych w drodze konkursu inicjatyw oddolnych, które otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne ze strony Narodowego Centrum Kultury oraz Wołowskiego Ośrodka Kultury.

Kwota przeznaczona na realizację tej części zadania to 22.000,- złotych brutto.

Inicjatywę będzie mógł zgłosić każdy dorosły mieszkaniec Gminy Wołów, grupy nieformalne, osoby niezrzeszone w stowarzyszeniach, fundacjach czy instytucjach. Pomysły realizować mogą również osoby niepełnoletnie – wymagany jest wówczas pełnoletni opiekun (Koordynator), który jest uprawniony do złożenia inicjatywy.

Wyboru inicjatyw do realizacji dokona Komisja Konkursowa w terminie do 30.06.2017 roku, natomiast realizacja wybranych pomysłów trwać będzie od 31.07.2017 roku do 20.11.2017 roku.

Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami Gminy Wołów.

MASZ POMYSŁ NA KULTURĘ – ZREALIZUJ GO Z NAMI. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne